Trinity Bank - Kontakty, recenze, pobočky a info o produktech | Banky.cz (2024)

Jak vznikla Trinity Bank?

Trinity Bank bylazaložena již vroce 1996 veZlíně jako družstevní záložna. Hlavnímzakladatelem byl Radomír Lapčík, který byl mezi lety 1996 a 2018 takégenerálním ředitelem apředsedou představenstva. Tehdy neslo spořitelnídružstvo název Moravský peněžní ústav. Poroce 2012 sestal druhou největšízáložnou vrepublice.

Moravský peněžníústav koketoval spřeměnou nabanku již odroku 2011. Teprve státposkytl poslední impulz ktéto transformaci: odledna 2018 totiž muselyvšechny záložny sbilancí nad pět miliard korun požádat obankovní licenci azměnit sena banku. Ado této skupiny náležel právě iMoravský peněžní ústav, který se sbilanční sumou dostával nad 10 miliard korun.

Vroce 2018 získal MPÚ bankovní licenci atransformovalsena MPU banku. Ale protože názevbanky byl nezajímavý, rozhodlo sevedení pro jeho změnu anáslednou přeměnucelé značky namezinárodně vhodnou podobu, tedy Trinity Bank. Kzatímkonečné změně názvu došlo vúnoru 2019.

Již jako Moravský peněžní ústav, ale i vsoučasnosti, se Trinity Bank profiluje jako banka profirmy akorporátní klientelu, která sizakládá naosobním přístupu kesvýmklientům, nabudování důvěry ahlavně: dlouhodobých vztahů. Každý klient tumá svého osobního bankéře. Trinity Bank siklade zacíl stát setounejdůvěryhodnější bankou - ajiž dnes dokáže vytvořit světově výjimečnéprostředí péče oklienty.

Jaké finanční služby můžete získat odTrinity Bank?

Záleží natom, zdajste běžným spotřebitelem, nebo podnikatelem, případně hledáte banku pro svou firmu,čipro veřejnoprávní korporaci. Nabídka služeb setotiž pro různé klientyliší. Nejužší jepro retailové zákazníky, jinými slovy pro konečnéspotřebitele. Zde Trinity Bank nabízí jen běžný účet, spořicí účet a účet vkladový, navíc (prozatím) sdostomezeným portfoliem možností, jak stěmito účty zacházet.

Kběžnému účtu banky Trinity setotiž nevydává platební karta, takže zbankomatu sipenízenevyzvednete ahlavně nezaplatíte bez hotovosti nákup vkamenném obchodě. Pokud bystenakupovali ve-shopu, platit můžete jen bankovním převodem. Ale toby semělo doroku 2023 změnit, Trinity Bankplánuje zpřístupnění karet conejdříve. Hotovost sedá nyní vybírat pouzenapobočkách, nebo sní manipulovat vrámci internetovéhobankovnictví. Běžný účet ale zahrnuje všechny ostatní služby platebního styku,jako je inkaso,SIPO,jednorázové atrvalé platební příkazy, navíc vše zdarma, včetně vedení účtu.

U spořicího účtu sesetkáte svícero úrokovými sazbami podle toho, jakou likviditu penězzde uložených sipřejete mít. Tonejvyšší úročení získáte jen napeníze, které na účtu zůstanou alespoň jeden rok.Pokud plánujete vybírat častěji, získáte jen úrok nižší - ale itak patříkzajímavým. U vkladového účtu simůžete sami zvolit, jak dlouho chcete vklad vbance držet.

Pokud jstepodnikatelem, jednáte zafirmu nebo zaveřejnou instituci, máte uTrinity Bankmnohem pestřejší možnosti. Vedle vkladových aběžných účtů situ zejména můžetevyřídit podnikatelský úvěr. Banka nabízí podnikatelské půjčky investiční, také úvěry naprovoz a vneposlední řadě iprojektové adeveloperské financování. Vevšech oblastech těchto služeb můžete předem počítat srychlostí, individuálnímpřístupem amaximální snahou ovhodné řešení pro vaši situaci nebo projekt. Trinity Banka poskytuje úvěry aždo výše 750 milionůkorun naklienta, nebo ekonomickou skupinu.

Jak tomá Trinity Bank spojištěním vkladů?

Všechny vklady naběžném účtu, spořicím účtu itermínovaném vklady uTrinity bank jsou pojištěny dovýše přibližně 2,5 milionu Kč. Natyto vklady uTrinity sevztahuje Garanční systém finančního trhu, který provozuje Fond pojištění vkladů. Vpřípadě krachu jakékoliv banky vČeské republice sekaždý vkladatel (každá fyzická nebo právnická osoba) přihlásí onáhradu vkladů adostane vyplacenou jistinu vkladu inaběhlý úrok. Pokud váš vklad ubanky činí více jak 100 tis. EUR aobáváte sekrachu, můžete vklad "rozložit" navíce osob. Pro jistotu uvedeme, žepojištění vkladu nevztahuje na zůstatky obchodů scennými papíry, nakoupené akcie, dluhopisy, čikryptoměny. Vpřípadě Trinity bank sepojištění vkladů nevztahuje naTrinity Bank Fondy, které jsou rovněž investičním nástrojem.

Včem seTrinity Bank odlišuje odostatních bank?

V oblasti úspor jeTrinity banka jedním z ústavů nabízejících vysoké úrokové sazby. Odvětšiny českých bankse Trinity Bank odlišuje primárním cílením aktivních obchodů nafirmy, podnikatele, veřejné instituce amovité jednotlivce. Ktěmtoklientům přistupuje individuálně a scílem budovat dlouhodobé vztahyzaložené především na důvěře. Iproto mákaždý ztéto skupiny zákazníkůbanky svého osobního bankéře.

Vposlední doběseale banka obrací ina trh retailový, tedy kespotřebitelům, běžným občanům.Zatím jim ale dokáže nabídnout jen hodně okleštěný běžný účet aspoření, nadruhou stranu svelmi výhodnými podmínkami úročení. Služby spojenésběžným účtem semají během roku 2022 a 2023 významně rozšířit.

Kdo vlastní Trinity Bank?

Největším vlastníkem jednes společnostTrinity Investorskáspřibližně 12% podílem. Tato společnost jevlastněna skupinou SAB Financial Group, ovládanou Radomírem Lapčíkem.

Trinity Bank vznikla jako MPU banka, ato transformací zjejího předchůdce Moravský peněžní ústav. Tato družstevní záložna byla vroce 1996 založena RadomíremLapčíkem. Coby banka máTrinity Bank právníformu akciové společnosti aakcionáři jsou zde zejména původní klientiMoravského peněžního ústavu. Bance odroku 2015 vyšla strategie sInvestičním kapitálovým vkladem. Trinity ipomocí vysokých úroků přesvědčovala vkladatele, ať sestanou družstevníky, později akcionáři. Dnes jsou zevšech akcionáři apokud banka podniká seziskem, mohou dostávat dividendy.Celkem bychom napočítali okolo 9000 drobných českých akcionářů - přičemžžádný konkrétní akcionář nevlastní více než 12 %.

Trinity Bank a.s. jednes již koncernem. Vsoučasnosti jeřídící osobou následujícíchspolečností:

  • Recollecta.s. sesídlem vPraze - věnuje sezejména nákupu, prodeji apronájmubytových inebytových nemovitostí
  • HILIPROPERTIES (SWATAR) LIMITED sesídlem naMaltě - zabývá sestrategickýmiinvesticemi dokomerčních nemovitostí vnejvíce prosperujících evropskýchměstech a vrychle serozvíjejících lokalitách.

Součástí skupiny jsou pak ještěSAB Finance, která obchoduje nadevizovém trhu, aporadenská spolešnostSAB Corporate Finance.

Ocenění Trinity Bank

V soutěži Finparáda 2021: Trinity Bank získala zasvůj Spořicí účet Výhoda+ druhé místo hnedvetřech kategoriích:

  • Spořicí účty do 300tisíc Kč,
  • Spořicí účty od 300tisíc Kčdo 600 tisíc Kč a
  • Spořicí účty od 600tisíc Kč.
Trinity Bank - Kontakty, recenze, pobočky a info o produktech | Banky.cz (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6351

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.